Privacyverklaring

Privacyverklaring


Privacybeleid Gebruikers

Dit Privacybeleid is van toepassing op de gebruikers ("Gebruiker", "u", "uw") van een of meerdere websites van Univadis (d.w.z. www.univadis.com en/of de lokale versies daarvan, zoals www.univadis.nl), waaronder de mobiele versies van de websites (de "Apps"; gezamenlijk te noemen: de "Websites"), die Aptus Health International, Inc. (hierna te noemen: "wij", "Aptus Health", "ons") bezit en exploiteert, of van een van onze Diensten. De eigenaar en exploitant van de Websites is Aptus Health - een 100% dochteronderneming van Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA ("MSD"). Aptus Health heeft haar eigen onafhankelijke redactionele proces, zakelijke en financiële activiteiten en bestuur, waaronder onafhankelijke functionarissen, een raad van bestuur en audit- en compliancecommissies. Aptus Health neemt volledige geheimhouding in acht en houdt haar informatie volledig gescheiden van MSD. De "Diensten" verwijzen naar de Websites en alle informatie en diensten die aan u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Websites, waaronder nieuwsbrieven, mobiele apps, referentietools, gesponsorde content, reclame, e-mailcommunicatie, e-trainingen, medische bijscholing, medische quizzen en andere campagnes. Voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Websites en/of Diensten, wordt u gevraagd dit Privacybeleid te accepteren.

In dit Privacybeleid wordt informatie verstrekt over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken in het kader van de Websites en de Diensten die wij u bieden. Persoonlijke informatie of persoonsgegevens is of zijn alle informatie die wij kunnen gebruiken om u rechtstreeks of indirect te identificeren.

1. Wie is belast met de gegevensverwerking?
Aptus Health, 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, Reading MA 01867, USA, wordt aangemerkt als de "verwerkingsverantwoordelijke" met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Diensten. Aptus Health heeft Aptus Health International France SAS, 5 place de la Pyramide Tour Ariane – 92800 Puteaux ("Aptus Health Frankrijk") aangesteld als verwerker, die zorg draagt voor het beheer van de Websites en Diensten namens haar en op basis van haar instructies.

2. Waarom worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt?
De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld en gebruikt:

 1. Om u toegang te geven tot de Websites en de op medische informatie gerichte content ervan, u te laten profiteren van onze Diensten als zorgprofessional en contact met u te onderhouden in het kader van uw gebruik van de Diensten (bijv. om uw vragen te beantwoorden, uw account te beheren, u administratieve informatie over de Diensten toe te sturen en u te voorzien van alle producten en diensten die u op onze Websites kunt kopen).
  Wanneer u voor de eerste keer de Websites bezoekt, vragen wij u een formulier met uw persoonsgegevens in te vullen, zodat u zich kunt registreren bij de betreffende Website/App en lid kunt worden van het netwerk van Univadis. Let wel: wij kunnen tevens aanvullende informatie over u verzamelen uit bronnen van derden om uw registratiegegevens (bijv. medische ID, specialisme) te verifiëren en aan te vullen en om ons te helpen bij het verlenen van de Diensten en het personaliseren ervan. Deze bronnen van derden, zoals IMS Health, hebben databanken van zorgprofessionals die zij selectief met ons kunnen delen op grond van de toestemming die u hen hebt verleend of op basis van enige andere rechtsgrond waarop die externe bron zich kan beroepen. Aangezien de gegevensbronnen van derden veelvuldig wijzigen, dient u contact met ons op te nemen indien u wilt weten of gegevens over u afkomstig zijn van bronnen van derden en, indien dat het geval is, van welke bron ze afkomstig zijn.
  Aangezien onze Diensten beperkt zijn tot zorgprofessionals, dient u op de Websites een account aan te maken om toegang te krijgen tot alle Diensten. U kunt echter toegang krijgen tot bepaalde beperkte Diensten (d.w.z. een deel van de content van de Websites) zonder een account aan te maken: wij kunnen gebruikmaken van cookies en andere identificatoren of soortgelijke technologieën (hierna te noemen: "Cookies") om informatie te verkrijgen over de verwijzende website, het soort browser dat is gebruikt, de bekeken content en de datum en het tijdstip waarop u toegang heeft gehad tot de Website. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van Cookies en uw opties met betrekking tot het beheer van Cookies.
  U kunt ook toegang krijgen tot de Websites en/of u registreren via de inloggegevens van websites van derden (zoals Facebook).
 2. Om de Websites te verbeteren, tools te ontwikkelen en te verbeteren en de effectiviteit van onze Diensten te vergroten.
 3. Om u via e-mails, pop-in, banners, video en elke vorm van reclame als genoemd op de website van IAB of enig andere vorm van reclame, ongeacht of het op de Datum een bestaande of onbekende vorm is ("Format"), te voorzien van bepaalde berichten en/of gerichte reclame over onze producten en diensten (of die van aan ons gelieerde ondernemingen) en de producten en diensten van onze derde-sponsoren ("Sponsoren" betekent farmaceutische bedrijven, verzekeraars, etc., die reclame en andere campagnes sponsoren, zoals medische content of quizzen die wij u kunnen bieden). Bijvoorbeeld:
  1. wij kunnen u voorzien van contextuele reclame of andere content, gebaseerd op de content van de bezochte webpagina of andere informatie die wij over u hebben, wanneer u op onze Websites navigeert;
  2. wij kunnen u onze nieuwsbrieven sturen, op basis van uw specialisme en interesses, wanneer u zich heeft ingeschreven om deze te ontvangen, of wij kunnen Sponsoren uw persoonlijke informatie verstrekken wanneer u zich heeft ingeschreven om hun nieuwsbrieven en/of aanbiedingen te ontvangen, zodat zij genoemde diensten kunnen leveren;
  3. wij kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Websites en de Diensten middels het gebruik van Cookies of GPS-coördinaten om u te voorzien van gerichte reclame via e-mails of banners/pop-in of een ander Format wanneer u een bezoek brengt aan:
   - de Websites; en tevens
   - websites of apps van derden die geen link naar onze Websites bevatten. De reclame op deze websites van derden kan reclame over Univadis of reclame over derde-Sponsoren bevatten.
   Veuillez lire notre Politique relative aux Cookies pour en savoir plus sur l'utilisation des Cookies et vos options pour les gérer. Nous pouvons combiner des informations obtenues grâce aux Cookies, comme mentionné ci-dessus, à celles dont nous disposons sur Vous afin de créer un profil Vous concernant, que nous pourrons utiliser pour Vous fournir des Services personnalisés. Par exemple, un Utilisateur qui, à notre connaissance, est oncologue (grâce, notamment, aux informations fournies lors de l’inscription et aux autres informations obtenues auprès de sources tierces, telles qu’IMS Health), pourra voir des publicités liées à l’oncologie sur les Sites Internet et/ou sur des sites web et applis de tiers qu'un Utilisateur d’une autre spécialité ne verrait pas. De même, les Utilisateurs pourront voir des contenus différents sur les Sites Internet ou recevoir des courriels différents contenant des quiz ou publicités différents. Nous pouvons également utiliser des Cookies pour cibler géographiquement les Utilisateurs ;
  4. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van Cookies en uw opties met betrekking tot het beheer ervan.
   Wij kunnen de aldus middels Cookies verkregen informatie combineren met de informatie die wij over u hebben om een profiel van u aan te maken dat wij kunnen gebruiken om u gepersonaliseerde Diensten aan te bieden. Zo kan een Gebruiker waarvan wij denken dat hij oncoloog is (met name dankzij de informatie die is verstrekt op het moment van registratie en andere informatie die is verkregen van bronnen van derden, zoals IMS Health) oncologiegerelateerde reclame te zien krijgen op de Websites en/of op websites en apps van derden, die een Gebruiker met een ander specialisme niet zou zien. Evenzo kunnen Gebruikers verschillende content op de Websites zien of verschillende e-mails met verschillende reclame of quizzen ontvangen. Wij kunnen Cookies ook gebruiken om ons te richten op Gebruikers in een bepaald geografisch gebied;
  5. wij kunnen u e-mails zenden met quizzen, peilingen en andere enquêtes of berichten/reclame op basis van de toestemming die u aan onze Sponsoren hebt verleend. In dat geval treden wij op als de verwerker van onze Sponsoren en is het privacybeleid van de Sponsoren van toepassing op de gegevensverwerking.
 4. Om de marktonderzoeken te verrichten waaraan u wilt meedoen. Wij kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoeken voor onszelf en aan marktonderzoeken die wij namens de Sponsoren verrichten. Deze marktonderzoeken kunnen door een van onze gelieerde ondernemingen worden verricht of door een derde die namens ons handelt. Voor dergelijke marktonderzoeken kunnen specifieke regels gelden waarvan wij u per geval tijdig in kennis zullen stellen.
 5. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten of mogelijke schendingen in verband met de Diensten te onderzoeken.

3. Op welke rechtsgrond beroept Aptus Health zich voor het gebruik van persoonsgegevens?
De Websites van Univadis zijn gratis informatiebronnen voor zorgprofessionals. Omdat zij een gratis dienst bieden, zijn de Websites van Univadis afhankelijk van inkomsten uit reclame en samenwerkingsverbanden voor de financiering van de ontwikkeling van gespecialiseerde wetenschappelijke content die bedoeld is voor praktiserende artsen als hulpmiddel bij de diagnose en behandeling van ziektes. De optimalisering van reclame is derhalve essentieel voor het kunnen financieren van de totstandkoming van medische content van hoge kwaliteit. Wij gebruiken persoonsgegevens veelal met het oog op deze optimalisering, zoals hierna beschreven.
Het gebruik van de persoonsgegevens is met betrekking tot ieder van de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden noodzakelijk teneinde respectievelijk:

 1. De tussen Aptus Health en u gesloten overeenkomst inzake het gebruik van de Websites en Diensten van Aptus Health uit te voeren. Onder het uitvoeren van de overeenkomst valt weten wie u bent en wat uw specialisme is. Dit is met name van belang aangezien de Websites niet bedoeld zijn om algemeen toegankelijk te zijn voor het publiek.
 2. Gevolg te geven aan de gerechtvaardigde belangen van Aptus Health in het kader van de verbetering van haar Diensten;
 3. Waar het gaat om:
  1. nieuwsbrieven, op interesse gebaseerde reclame middels GPS-coördinaten of het delen van gedetailleerde gebruikersgegevens met Sponsoren, verwerken wij gegevens op basis van de toestemming die u aan ons of onze Sponsoren hebt verleend en die te allen tijde kan worden ingetrokken (wij kunnen in sommige gevallen voor onze Sponsoren als verwerker optreden);
  2. op interesse gebaseerde reclame op onze Websites en op websites en apps van derden, verwerken en combineren wij gegevens om gevolg te geven aan onze gerechtvaardigde belangen in het kader van ons bedrijfsmodel, waarmee wij u gratis en relevante Diensten bieden. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van bepaalde Cookies en gegevensverzameling dankzij een opt-out-oplossing die wij u bieden (zie paragraaf 13 hierna en onze Cookieverklaring voor meer informatie over de wijze waarop u Cookies kunt weigeren). Ons gebruik van de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen laat aanvullende vereisten inzake Cookies die kunnen voortvloeien uit Richtlijn 2002/58 of daaropvolgende Europese wetgeving onverlet.
 4. Uw persoonsgegevens te verwerken op basis van uw toestemming om deel te nemen aan marktonderzoeken en de uitvoering van de tussen Aptus Health en u gesloten overeenkomst in het kader van deze marktonderzoeken; en
 5. Te voldoen aan eventuele wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op Aptus Health of tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde belangen van Aptus Health op basis van de bescherming van de wettelijke rechten van Aptus Health in verband met de Websites en overige Diensten.

4. Welke soorten gegevens worden verzameld?
Onder de verzamelde gegevens vallen onder meer uw naam, zakelijke adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, IP-adres, apparaatidentificatoren (MAC-adres of soortgelijke identificatoren), beroep en specialisme, bankgegevens en factuuradres, GPS-coördinaten en elke en alle persoonlijke informatie die u verstrekt of verzendt aan of via de Websites of Diensten. Zoals hiervoor gemeld, kunnen wij ook gegevens van u gebruiken die zijn verstrekt door derden, zoals IMS Health. Dat gebeurt uitsluitend voor zover de externe verstrekker verklaart dat hij toestemming van u heeft om uw gegevens te delen of zich daartoe op een andere rechtsgrond kan beroepen.

5. Aan wie zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken?

 1. In verband met de levering van reclamediensten kunnen wij enkele beperkte persoonsgegevens (bijv. apparaatidentificatoren, identificatiecookies) delen met advertentieplatformen of reclamebureaus die reclame beheren op websites en apps van derden waarop u reclame kunt zien. Wij kunnen ook gegevens delen met externe aanbieders van technologische diensten die wij inschakelen om ons te voorzien van beveiliging, opslag, verificatie, hosting en andere managed services ('beheerde diensten') met betrekking tot de Websites.
 2. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen van Aptus Health die (i) een gerechtvaardigd belang hebben in de ontvangst van de via de Diensten verzamelde informatie, bijvoorbeeld met het oog op productontwikkeling, verbetering van de Diensten of regulatoire en compliance doeleinden, of (ii) op ons verzoek de kwaliteit van gegevens controleren of ICT-diensten aan ons leveren.
 3. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om geaggregeerde informatie en geanonimiseerde gegevens over de Gebruikers van onze Diensten te creëren die wij kunnen delen met onze Sponsoren ten behoeve van analyses van marktontwikkelingen en hen te voorzien van feedback met betrekking tot de effectiviteit van de campagnes die zij hebben gesponsord (bijv. medische quiz, peiling, institutionele informatie over een specifiek medisch onderwerp, reclame). Zo kunnen wij onze Sponsoren de percentages verstrekken van Gebruikers met een specifiek specialisme die hebben deelgenomen aan een door hen gesponsorde quiz.
  Voor zover u ons of onze Sponsoren uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend, kunnen wij onze Sponsoren ook voorzien van uw persoonlijke informatie op een "gebruikersniveau" (bijv. naam, specialisme en uw klikgedrag) wanneer u wordt blootgesteld aan reclame via onze Diensten of wanneer u deelneemt aan een campagne (bijv. meedoen aan een medische quiz of bekijken van content) die door de betreffende Sponsor wordt gesponsord. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aan onze Sponsoren bevestigen of u op een advertentie voor hun producten hebt geklikt of dat u aan een door hen gesponsorde quiz heeft deelgenomen, wanneeru reeds in de databank van de Sponsor stond. Wij zullen deze informatie echter alleen met Sponsoren delen indien u daarvoor toestemming hebt verleend of reeds geregistreerd staat in de databank van de Sponsoren.
 4. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met aanbieders van medische bijscholing, zodat zij hun diensten kunnen verlenen en kunnen voldoen aan hun rapportageverplichtingen jegens de accreditatie-instanties (bijv. Accreditation Council for Continuing Medical Education – "ACCME”) en indien nodig ten behoeve van hun eigen interne administratie. Sponsoren kunnen geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens ontvangen over door hen gesteunde bijscholingsactiviteiten, waaronder de meting van deelname en resultaten.
 5. Indien u besluit deel te nemen aan een betaald marktonderzoek, kunnen wij uw persoonlijke informatie aan onze Sponsoren of namens hen handelende marktonderzoeksbureaus verstrekken ten behoeve van de administratie van de Sponsor en/of met het oog op wettelijk vereiste rapportage. Indien u ervoor kiest deel te nemen aan een gesponsord marktonderzoek dat door een extern marktonderzoeksbureau wordt uitgevoerd, kunnen wij uw persoonlijke informatie aan dit bureau verstrekken. Marktonderzoeksbureaus kunnen ons lijsten toesturen van personen die zij met bepaalde enquêtes willen bereiken en wij kunnen deze bureaus laten weten welke van deze personen geregistreerde gebruikers van Univadis zijn, zodat zij hun behoeftes op het gebied van werving voor de enquête dienovereenkomstig kunnen beheren. Bovendien is het voor enkele van de marktonderzoeken die via de Diensten aan u beschikbaar zijn gesteld nodig dat het marktonderzoeksbureau rechtstreeks contact met u opneemt om de enquête uit te voeren. Wij zullen u in ieder geval voordat u deelneemt aan dergelijke marktonderzoeken in kennis stellen van onze intentie om uw contactgegevens te verstrekken aan het marktonderzoeksbureau dat de genoemde enquêtes uitvoert, zodat u kunt besluiten niet deel te nemen aan de enquête. Wij verstrekken uw antwoorden niet zodanig aan de betrokken Sponsoren dat u kunt worden geïdentificeerd.
 6. Mocht u met uw inloggegevens van Univadis inloggen op websites van derden, dan kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met redacteuren van dergelijke websites van derden (zoals uw naam, specialisme, beroep en e-mailadres, maar niet uw inloggegevens van Univadis). Voordat u op dergelijke websites van derden inlogt met uw inloggegevens van Univadis, dient u het privacybeleid van de website van die derde door te nemen. Indien het privacybeleid van de websites van die derde zulks toelaat, mogen wij informatie ontvangen over uw gebruik van de website van deze derde, welke informatie wij vervolgens overeenkomstig dit Privacybeleid mogen gebruiken.
 7. Aptus Health kan uw persoonsgegevens indien nodig aan rechtsopvolgers verstrekken om een fusie, consolidatie, zeggenschapsoverdracht of andere vennootschappelijke reorganisatie waaraan Aptus Health deelneemt mogelijk te maken.
 8. Voor zover bij wet of gerechtelijk bevel vereist, of ter bescherming van onze wettelijke rechten, zullen wij uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties, toezichthouders en bevoegde autoriteiten verstrekken.

6. Zullen persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgegeven?
In het kader van onze Dienstverlening aan u worden persoonsgegevens doorgegeven aan Aptus Health in de VS of een dochteronderneming van Aptus Health in India. Dit houdt in dat indien u in de EU bent gevestigd, uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of aan India. Deze landen worden niet geacht hetzelfde niveau van gegevensbescherming te hanteren als de EU. Zoals hierna verder beschreven, hebben wij echter passende waarborgen geïmplementeerd om zorg te dragen voor een passend niveau van gegevensbescherming. Wij zijn ook modelcontracten of Bindende Bedrijfsvoorschriften aangegaan met onze gelieerde ondernemingen die buiten de EU gevestigd zijn. Informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar Aptus Health dienstverleners heeft ingeschakeld, zoals in de Verenigde Staten . Wij kunnen tevens geaggregeerde informatie en geanonimiseerde gegevens of, indien u daarvoor toestemming heeft verleend, uw persoonsgegevens doorgeven aan onze Sponsoren die buiten de EU gevestigd zijn. Deze activiteiten betreffen tevens doorgiften aan landen die geen wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig wordt geacht aan de wetgeving ingevolge het recht van de Europese Unie. Wij dragen er echter zorg voor dat alle gegevensdoorgiften voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld door passende contractbepalingen te implementeren). Voor meer informatie over deze doorgiften en, indien van toepassing, voor kopieën van de toepasselijke waarborgen die zijn geïntroduceerd, kunt u contact opnemen met: privacy@univadis.nl.

7. Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
Aptus Health bewaart persoonsgegevens van de Gebruiker maximaal een jaar na het deactiveren van het account van de Gebruiker of het laatste gebruik door de niet-geregistreerde Gebruiker van de Websites of Diensten, behoudens eventuele relevante bepalingen van toepasselijk recht. Daarna worden de gegevens gearchiveerd (met name om te voldoen aan een eventueel toepasselijke verjaringstermijn) of volledig geanonimiseerd.

8. Wat zijn de rechten van Gebruikers met betrekking tot hun persoonsgegevens?
U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens of ons verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, te beperken of over te dragen en bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen of indien u vragen/opmerkingen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en het gebruik ervan kunt u contact opnemen met: via privacy@univadis.nl. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht uw toestemming betreffende die gegevensverwerking in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van de verwerking op basis van uw toestemming vóór uw intrekking. U kunt uw toestemming intrekken door een schriftelijk verzoek te sturen aan het volgende e-mailadres: privacy@univadis.nl. Voor verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang kan het zijn dat wij niet in staat zijn te voldoen aan uw verzoek om de verwerking stop te zetten of indien wij dit wel doen, kan dit betekenen dat u niet langer toegang hebt tot de Diensten als lid van Univadis.

9. Wat als u bedenkingen hebt?
U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit indien u bedenkingen hebt over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt door en in het kader van de Websites of Diensten.

10. Moet ik persoonsgegevens verstrekken?
Sommige persoonsgegevens zijn vereist indien u lid wordt van Univadis. Indien u uw persoonsgegevens (of een deel ervan) niet wenst te verstrekken, kunt u niet of slechts gedeeltelijk van de Websites en Diensten gebruikmaken.

11. Nemen wij geautomatiseerde besluiten over u?
Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die rechtsgevolgen creëren of u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

12. Onze waarborgen en beveiligingsmaatregelen.
Wij hebben technologische maatregelen en beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verstrekking, onbehoorlijk gebruik, wijziging, onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging en onopzettelijk verlies.
Onder deze maatregelen vallen het gebruik van firewalls, beveiligde verbindingen op onze websites en vaak het gebruik van Secured Socket Layers (SSL's) om pagina's die persoonlijke informatie verzamelen te versleutelen. Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op servers met beperkte toegang en voor de fysieke toegang tot onze servers is persoonlijke machtiging en authenticatie vereist. Daarnaast verlangen wij van al onze werknemers en anderen die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens dat zij uw persoonlijke informatie vertrouwelijk houden. Wij trainen onze werknemers, dienstverleners en opdrachtnemers regelmatig op het gebied van behoorlijk gebruik en verwerking van persoonlijke informatie. Onze dienstverleners zijn bovendien verplicht beveiligingsmaatregelen te treffen die vergelijkbaar zijn met die van ons.
Wij gebruiken beveiligingsmethodes om de identiteit van geregistreerde gebruikers vast te stellen, zodat passende rechten en beperkingen voor deze gebruikers kunnen worden gehandhaafd. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, gebruiken wij zowel aanmeldgegevens als wachtwoorden om u te authentificeren. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens.
Door gebruik te maken van de Diensten of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij digitaal met u kunnen communiceren over veiligheid, privacy en administratieve zaken met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Indien u aanleiding ziet om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op via privacy@univadis.nl.
Wij hebben tevens modelcontracten en Bindende Bedrijfsvoorschriften geïmplementeerd om de veiligheid van de gegevensdoorgiften binnen de Aptus Health-groep en richting derden te waarborgen. Aptus Health is bovendien Privacy Shield-gecertificeerd.

13. Privacy Dashboard.
Door deze link te volgen, kunt u uw voorkeuren en informatie die wij over u hebben verzameld wijzigen en aangeven dat u niet wilt dat uw persoonlijke informatie "op gebruikersniveau" met onze Sponsoren wordt gedeeld.