Aptus Health Website Gebruiksvoorwaarden

Aptus Health Website Gebruiksvoorwaarden


Deze meest recente versie van de deze gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als de Gebruiksvoorwaarden) dateert van 17 - 05 - 2016


De Diensten (zoals hierna gedefinieerd) worden, overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden, aan u aangeboden door Aptus Health, Inc. (hierna aangeduid als Aptus) en de aan haar gelieerde partijen, haar dochtermaatschappijen en haar divisies, waaronder Aptus Health International Inc. (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Vennootschap”, “wij”, of “onze”). Tot onze diensten behoren onze websites, nieuwsbrieven, mobiele applicaties, referentie-instrumenten, gesponsorde content, permanente medische educatie en berichtgeving (gezamenlijk aangeduid als de “Dienst(en)”). Onze Diensten worden uitgevoerd door afzonderlijke aan ons gelieerde ondernemingen, onze dochtermaatschappijen en onze divisies. Voor elke Dienst wordt de betreffende aanbieder vermeld (op de websites in een voettekst, in mobiele apps onder de “About” tab).

Aptus Health, Inc. is een volledige dochtermaatschappij van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA (“MSD”) en is verantwoordelijk voor haar eigen redactionele processen, bedrijfs- en financiële activiteiten en bestuur, en beschikt over haar eigen onafhankelijke functionarissen, directie en audit- en compliance-commissies. Aptus Health, Inc. houdt alle informatie vertrouwelijk en afgescheiden van MSD, met name in die gevallen waarin Aptus Health-ondernemingen diensten verlenen aan andere farmaceutische ondernemingen.

Door gebruik te maken van de Diensten verklaart u zich gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden en deze te zullen naleven. De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op deze website, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding. U kunt deze webpagina op elk moment bezoeken door te klikken op de link Gebruiksvoorwaarden onderdaan elke pagina van de Diensten.


1) Disclaimer.

a) DE DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN DIE ERKENDE BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG ZIJN, ZOALS ARTSEN, APOTHEKERS, APOTHEKERSASSISTENTEN, VROEDVROUWEN en bepaalde GESPECIALISEERDE VERPLEEGKUNDIGEN. Niets in de Diensten mag worden geïnterpreteerd als wordt daarmee beoogd advies te geven, aanbevelingen te doen of een doorverwijzing te geven ten aanzien van een besluit of handeling met betrekking tot uw gezondheid, de gezondheid van anderen, of uw medisch oordeel. De inhoud van de Diensten mag niet worden gebruikt in plaats van uw eigen medisch oordeel bij het evalueren van de in de Diensten opgenomen informatie of het advies van een contactpersoon, specialist of consulterend arts met wie u samenwerkt. Klinische instrumenten of databases die via de Diensten voor gebruik door medische professionals beschikbaar worden gesteld zijn geen en mogen niet worden beschouwd als een doorverwijzing, deskundig advies of aanbevolen specifieke producten of diensten. Artsen en overige medische professionals die gebruikmaken van dergelijke instrumenten en databases dienen af te gaan op hun eigen deskundig oordeel ten aanzien van de informatie die zij verstrekken of waarop zij vertrouwen. Hoewel de Vennootschap in redelijkheid alles in haar vermogen doet om ervoor te zorgen dat de in de Diensten opgenomen informatie juist, volledig en actueel is, wordt elke garantie of uitspraak ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie uitdrukkelijk door de Vennootschap afgewezen. DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN “AS IS,” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. De Vennootschap is verder niet aansprakelijk voor het vergoeden van enige schade, hoe ook veroorzaakt of waar ook op gebaseerd, zoals maar niet beperkt tot persoonlijk letsel of gederfde winst. De hiervoor genoemde uitsluitingen en beperkingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover toegestaan krachtens het toepasselijke recht.

b) DE VENNOOTSCHAP IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG-, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF INCIDENTELE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORZIENBAAR WAS, WELKE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET (I) DE DIENSTEN OF DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE, (II) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF VAN IN OF VIA DE DIENSTEN AANGEBODEN DIENSTEN EN INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN WEGENS VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, WINST, GEBRUIK VAN GELD OF KOERSVERLIES; ONDERBREKING IN HET GEBRUIK OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN; ONDERBREKING VAN ANDERE WERKZAAMHEDEN OF AANTASTING VAN ANDERE ACTIVA); OF (III) SCHENDING OF HET NIET IN ACHT NEMEN VAN UITDRUKKELIJKE OF EXPLICIETE GARANTIES, WANPRESTATIE, ONJUISTE WEERGAVE, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE GRONDEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE AAN DE VENNOOTSCHAP KAN WORDEN OPGELEGD IN GERECHTELIJKE OF ANDERE PROCEDURES ZAL IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN HET TOTAALBEDRAG DAT DE VENNOOTSCHAP FEITELIJK VAN U HEEFT ONTVANGEN VOOR HET RECHT TOT TOEGANG TOT DAT GEDEELTE VAN DE DIENSTEN OF INFORMATIE DAT DIRECT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE SCHADE. DE WERKING VAN DIT LID WORDT UITSLUITEND UITGESLOTEN INDIEN EN VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT, ONGEACHT VOORNOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN, EEN GROTERE AANSPRAKELIJKHEID VOORSCHRIJFT.


2) Kennisgeving en verwijderingsbeleid.

a) Indien u meent dat uw werk of dat van anderen is verveelvoudigd of weergegeven op een wijze die een inbreuk vormt op het auteursrecht, de Vennootschap beschikt over een procedure waarmee u dit kunt melden. Wanneer de Vennootschap een kennisgeving ontvangt overeenkomstig de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act (dan wel, indien een ander recht van toepassing is, een kennisgeving overeenkomstig het bepaalde van het toepasselijke recht), neemt zij de volgende stappen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van derden:

b) Indien u meent dat de Diensten inbreuk maken op uw auteursrechten of die van anderen, dan kunt u dit schriftelijk aan de Vennootschap melden, onder opgaaf van de volgende informatie:
i) een beschrijving en een exemplaar van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u meent dat er inbreuk op is gemaakt;
ii) een beschrijving van de locatie op de Diensten waar het volgens u inbreuk makende materiaal zich bevindt;
iii) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
iv) een verklaring van u dat u in goed vertrouwen meent dat de bezitter van het auteursrecht, diens gemachtigde of de wet geen toestemming heeft verleend voor het bestreden gebruik;
v) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de in uw kennisgeving opgenomen informatie juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of gemachtigd bent namens de eigenaar ervan op te treden; en
vi) de originele, door een notaris gewaarmerkte handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de bezitter van het auteursrechtelijk belang in de hierboven onder (iv) en (v) genoemde documenten.

c) a) De hierboven genoemde kennisgeving van inbreuk dient te worden geadresseerd aan de afdeling Juridische Zaken van de Vennootschap, op het volgende adres:

Aptus Health, Inc.
Law Department
55 Walkers Brook Drive
Reading, MA 01867-3274 USA


3) Door gebruikers verstrekte gegevens.

a) De Vennootschap is gerechtigd, tijdens de registratieprocedure of op andere wijze, persoonsgegevens over u te verzamelen op de Diensten. Zie het Internet privacybeleidvan de Vennootschap voor bijzonderheden over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u via de Diensten aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens.

b) Als voorwaarde voor het gebruik van de Diensten kunt u gevraagd worden zich te registeren bij de Vennootschap, met gebruikmaking van uw e-mailadres of een andere door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord (hierna gezamenlijk aangeduid als “deelnemer-ID”). De door u aan de Vennootschap bij registratie verstrekte informatie dient juist, volledig en actueel te zijn. De Vennootschap behoudt zich het recht voor een registratie geheel naar eigen oordeel te weigeren, of een deelnemer-ID in te trekken. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw deelnemer-ID en voor het geheimhouden van uw wachtwoord. Het is niet toegestaan het account van een andere gebruiker te gebruiken of derden gebruik te laten maken van uw account. Elk ongeoorloofd gebruik van uw account of andere schending van de beveiliging dient onmiddellijk nadat u zich daarvan bewust wordt schriftelijk aan de Vennootschap te worden gemeld. U verleent de Vennootschap en alle natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten het recht de deelnemer-ID en daarop betrekking hebbende registratiegegevens in verband met de uitvoering van de Diensten te verzenden, volgen, achterhalen, op te slaan en te gebruiken.

c) Als onderdeel van de Diensten heeft u de mogelijkheid content, video’s, audioclips, schriftelijk commentaar op forums, gegevens, teksten, foto’s, software, scripts, grafieken, auteurswerken of andere informatie (hierna aangeduid als “deelnemersbijdragen”) naar de Diensten te uploaden, te verstrekken, bekend te maken, te verspreiden of anderszins te posten (hierna aangeduid als “posten”). Deze deelnemersbijdragen omvatten tevens, maar zijn niet beperkt tot, (waar van toepassing) bijdragen aan de “Vraag de Expert” of “Curbside Consult” onderdelen. Deze deelnemersbijdragen zijn niet-vertrouwelijk en zijn het eigendom van de deelnemer die deze post. Door het posten van deelnemersbijdragen via de Diensten:

i) Verleent u de Vennootschap hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, voortdurende, onherroepelijke, royalty-vrije, volledig betaalde, in sub-licentie te geven en overdraagbare licentie voor het gebruiken, aanpassen, verveelvoudigen en verspreiden van de deelnemersbijdragen en daarvan afgeleide werken te maken, en deze als onderdeel van de Diensten en de activiteiten van de Vennootschap (en haar rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden) weer te geven, te publiceren, openbaar uit te voeren en anderszins te exploiteren (hierna gezamenlijk aangeduid als het gebruik), met inbegrip van maar niet beperkt tot voor het aanprijzen en herdistribueren van de Diensten of een deel daarvan (en daarvan afgeleide werken), ongeacht de media en het distributiekanaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot websites van derden). Daarnaast verleent u hierbij aan elke gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve licentie tot het verkrijgen van toegang tot uw deelnemersbijdragen via de Diensten en voor het op de toegestane wijze gebruiken van deze deelnemersbijdragen, met gebruikmaking van de functionaliteit van de Diensten en met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: door het verlenen van deze licentie aan de Vennootschap worden uw overige eigendoms- of licentierechten op uw deelnemersbijdrage(n) niet aangetast, noch het recht om aanvullende licenties te verstrekken op het in uw deelnemersbijdrage(n) opgenomen materiaal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
ii) U verklaart en garandeert aan de Vennootschap dat u het eigendom bezit op of anderszins de zeggenschap heeft over alle rechten tot het posten van deelnemersbijdragen en dat de openbaarmaking en het gebruik van de deelnemersbijdragen door de Vennootschap (met inbegrip van maar niet beperkt tot het publiceren van content op of via de Diensten) geen inbreuk maakt op de rechten van derden of deze anderszins schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy-, intellectuele-eigendoms-, publicitaire, contractuele of andere rechten van natuurlijke of rechtspersonen.
iii) U erkent en aanvaardt dat de Vennootschap gerechtigd is door u aangeleverde materialen, content of informatie in een andere vorm te gieten, samenvattingen daarvan te maken of deze te vertalen, dat alle op of via de Diensten publiekelijk geposte of privé verzonden informatie de uitsluitende verantwoordelijkheid vormt van de persoon van wie de content oorspronkelijk afkomstig is en dat de Vennootschap de identiteit of herkomst van gegevens die worden gepost door andere gebruikers met wie u tijdens het gebruik van de Diensten contact hebt niet kan garanderen.
iv) Uw deelnemersbijdragen mogen geen persoonsgegevens van patiënten of derden bevatten. Met name dient u alle informatie waarmee uw bijdrage kan worden geassocieerd met een specifieke patiënt of individu te verwijderen. Het is niet toegestaan de Vennootschap een sleutel te verstrekken om patiëntengegevens te reïdentificeren, overeenkomstig de voorschriften van de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en daarmee vergelijkbare toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy.
v) U erkent en aanvaardt dat de Vennootschap geen voorkeur uitspreekt voor deelnemersbijdragen. De Vennootschap is gerechtigd, maar niet verplicht, de Diensten of deelnemersbijdragen te controleren. De Vennootschap behoudt zich het recht voor deelnemersbijdragen te verwijderen ongeacht de reden (zoals na ontvangst van een vordering of beschuldiging van derden of van de autoriteiten met betrekking tot die deelnemersbijdrage), of zonder opgaaf van redenen. Verzoeken tot verwijdering van deelnemersbijdragen worden door de Vennootschap van geval tot geval beoordeeld.
vi) U erkent en aanvaardt dat de Vennootschap in geen geval aansprakelijk is voor deelnemersbijdragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of omissies daarin, of voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of door blootstelling aan via de Diensten geposte, ge-e-mailde, geopende, verzonden of anderszins ter beschikking gestelde deelnemersbijdragen.
vii) U erkent en aanvaardt dat in aanvulling op de in artikel (1)(a) van deze Gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluiting, en zonder de algemeenheid daarvan te beperken, bij het beoordelen van de in de Diensten opgenomen informatie u uw eigen medisch oordeel niet mag vervangen door de content van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot deelnemersbijdragen.

d) U verbindt zich, als voorwaarde voor het gebruik van de Diensten, de Diensten niet te gebruiken voor een doel dat op grond van deze Gebruiksvoorwaarden is uitgesloten. U bent verantwoordelijk voor al uw handelingen in verband met de Dienst. Zo is het u onder andere niet toegestaan (en u zult derden niet toestaan) (A) een handeling uit te voeren of (B) via de Diensten content of berichten te uploaden, downloaden, posten, plaatsen of anderszins te (laten) verspreiden die: i) een inbreuk vormt op lokale, nationale of internationale wet-of regeling;
ii) inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publicitaire rechten of andere rechten van (rechts)personen;
iii) onwettig, bedreigend, aanstootgevend, kwetsend, smadelijk, lasterlijk, misleidend, bedrieglijk, onrechtmatig, obsceen, beledigend of heiligschennend is of inbreuk maakt op de privacy van anderen;
iv) ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junk of massa e-mail (“spam”) bevat;
v) commerciële en/of verkoopactiviteiten vormen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, zoals maar niet beperkt tot competities, prijsvragen, ruilhandel, advertenties of piramidespelen;
vi) softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevatten die zijn ontworpen of bedoeld om de normale werking van software, hardware, of telecommunicatiemiddelen te verstoren, beschadigen, beperken of onderbreken of erop zijn gericht ongeoorloofd toegang tot een systeem, gegevens, wachtwoorden of andere informatie van de Vennootschap of van derden te verkrijgen;
vii) de privacy van andere gebruikers of derden niet respecteren; of
viii) de identiteit aannemen van andere (rechts)personen, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van de Vennootschap.

e) Het is u verder niet toegestaan: (i) handelingen uit te voeren die (naar het eigen oordeel van de Vennootschap) leiden of kunnen leiden tot een onredelijke en buitensporige belasting van de infrastructuur van de Vennootschap (of haar derden-providers); (ii) de normale werking van de Diensten of andere op de Diensten uitgevoerde activiteiten (trachten te) verstoren; (iii) door de Vennootschap toegepaste maatregelen te omzeilen die erop zijn gericht de toegang tot de diensten (of andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Diensten) te voorkomen of beperken); (iv) Maillist, Listserv, een andere vormen van auto-responder of “spam” te draaien op de Diensten; of (v) handmatig of met behulp van software, apparatuur of andere procedures pagina’s van de Diensten te “crawlen” of “spideren”.

f) Het is u niet toegestaan (direct van wel indirect): (i) een broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van enig onderdeel van de Dienst te ontsleutelen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren of op andere wijze te achterhalen, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk onder het toepasselijke recht is uitgesloten, (ii) enig onderdeel van de Dienst aan te passen, vertalen of anderszins daarvan afgeleide werken te creëren of (iii) de rechten die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend te kopiëren, verhuren, leasen, verspreiden of anderszins over te dragen.


4) Koppelingen naar informatie van derden.

a) De Diensten kunnen informatie bevatten die wordt aangeboden door derden, of koppelingen naar andere websites.

b) De Vennootschap heeft geen enkele controle over, noch aanvaardt zij enige verantwoordelijkheid voor door derden aangeboden informatie of de content van andere websites waarnaar wij koppelingen opnemen.


5) Gebruik van content.

a) U dient ervan uit te gaan dat alle in de Diensten opgenomen handelsmerken, logo’s, ontwerpen en uitingswijzen, ongeacht of deze in hoofdletters of cursief zijn geschreven of vergezeld gaan van een handelsmerksymbool, het eigendom zijn van de Vennootschap of de aan haar gelieerde ondernemingen, of worden gebruikt op basis van een licentie. De Diensten kunnen daarnaast octrooien, bedrijfsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van de Vennootschap en/of derden bevatten of daarnaar verwijzen. Er wordt aan u geen licentie of recht verleend of voor u gevestigd op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van de Vennootschap en/of derden. U erkent dat de hierboven genoemde intellectuele eigendommen een waardevol bezit vormen voor de Vennootschap en dat in geval van ongeoorloofd gebruik daarvan de Vennootschap onherstelbare schade lijdt waartoe voor de Vennootschap wellicht geen afdoend rechtsmiddel openstaat. De Vennootschap behoudt zich derhalve het recht voor in een gerechtelijke actie of procedure ter naleving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden een voorlopige voorziening te eisen om dreigend of feitelijk ongeoorloofd gebruik te voorkomen of te beperken. Het voorgaande is in aanvulling op en onverminderd de overige rechten van de Vennootschap.

b) Het is u niet toegestaan de content van de Diensten – met inbegrip van teksten, afbeeldingen, audio, of video – te verspreiden, aan te passen, verzenden, opnieuw te gebruiken, opnieuw te posten of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap. U dient ervan uit te gaan dat, tenzij anders aangegeven, alles wat u ziet of leest op de Diensten auteursrechtelijk beschermd is en niet mag worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, anders dan overeenkomstig het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals vermeld op de Diensten. De Vennootschap garandeert en verklaart niet dat uw gebruik van op de Diensten afgebeeld materiaal geen rechten schendt van derden die geen deel uitmaken van of gelieerd zijn aan de Vennootschap.


6) Vrijwaring.

U gaat ermee akkoord de Vennootschap, de aan haar gelieerde partijen en haar dochtermaatschappijen en divisies alsmede de functionarissen, werknemers en leveranciers daarvan te vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke door derden ingestelde vordering of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Diensten of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of inbreuk op de rechten van anderen.


7) Rechtskeuze; Geschillenbeslechting; Bindende arbitrage.

Voor elk geschil dat in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Diensten ontstaat tussen u en de Vennootschap zal in eerste instantie worden getracht in onderling overleg een oplossing te vinden. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden alle meningsverschillen, vorderingen of geschillen beslecht middels bindende arbitrage overeenkomstig het bepaalde in U.S. Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 e.v. De regels van de Amerikaanse Arbitragevereniging zijn van toepassing op het voeren van de hoorzitting, welke zal plaatsvinden in Reading, Massachusetts. HET TOEPASSELIJK RECHT IS HET RECHT VAN ENGELAND EN WALES, MET UITSLUITING VAN DE REGELS VAN HET CONFLICTENRECHT. Het arbitrale vonnis is definitief en bindend en kan door elke bevoegde rechtbank worden bevestigd en uitvoerbaar worden verklaard. De kosten voor de arbitrage worden gelijkelijk gedragen door de partijen, waarbij elke partij haar eigen advocaatkosten voor haar rekening neemt die zij maakt in verband met de arbitrage of de bevestiging of tenuitvoerlegging van het vonnis. Onverminderd het bovenstaande zal de Vennootschap, indien de arbitragekosten buitensporig blijken te zijn in vergelijking met de kosten voor gewone rechtspraak en de gevorderde voorziening, zoveel van de indienings- en administratiekosten en vergoeding van de arbiter voor haar rekening nemen als de arbiter nodig acht om te voorkomen dat de kosten van de arbitrage prohibitief worden. Indien de arbiter vaststelt dat de door u ingestelde vordering(en) lichtzinnig is/zijn, gaat u ermee akkoord de Vennootschap alle door de Vennootschap namens u in verband met de arbitrage betaalde kosten te vergoeden die u anderszins verplicht zou zijn te voldoen.


8) Uitsluiting van collectieve rechtszaken en niet-geïndividualiseerde voorzieningen.

U EN DE VENNOOTSCHAP GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELK VAN ONS UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN TEGEN DE ANDER ZAL INSTELLEN EN NIET ALS EISER IN EEN COLLETIEVE RECHTSZAAK (‘CLASS ACTION’ OF ‘REPRESENTATIVE PROCEEDING’).


9) Overige bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en de Vennootschap met betrekking tot de Diensten en treden in de plaats van en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Het niet eisen van naleving door de Vennootschap van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden houdt geen afstand in van het recht van de Vennootschap om naleving daarvan of van andere bepalingen in de toekomst te eisen. U erkent dat door uw gebruik van de Diensten geen samenwerkingsverband, partnerschap, werkgever-/werknemersrelatie of lastgevingsverhouding tot stand komt. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of onafdwingbaar is of wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling zodanig geconstrueerd dat hij consistent is met de toepasselijke wetgeving en de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert en blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en van toepassing.


10) Contact.

Mocht u vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of de Diensten, dan kunt u contact opnemen met de Vennootschap op het volgende adres: blabla

Aptus Health, Inc. Attn: Customer Service 55 Walkers Brook Drive Reading, MA 01867-3274 Tel.: (+1) 800.794.6757